Skip to content Skip to footer

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu https://www.kanopa.cz/ a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu Kanopa.cz je KANOPA,s.r.o. se sídlem U Rybníka 17, 411 85 Horní Beřkovice, IČ: 08191557 DIČ: CZ08191557, číslo bankovního účtu.:
115-9820210207/0100

Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil a že s nimi souhlasí.  

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

     2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně vydavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu své výrobky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující, který je spotřebitelem.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

     3. Kupní smlouva – objednávání a ceny

Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Požaduje-li zákazník nižší cenu, může o ní zažádat elektronickou cestou, telefonicky či osobně – avšak vždy před tím, než podá objednávku.

Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kanopa.cz
 • e-mailem na adresu info@kanopa.cz
 • telefonicky na tel: +420 734 302 374

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad – faktura, která bude kupujícímu zaslána emailem po zaplacení zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

     4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.  

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.  

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.  

     5. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit, ale jedině v neporušeném stavu, a zejména v neporušeném obalu (v originálním balení ve folii) na vlastní náklady – má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

 • odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu info@kanopa.cz) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj. „Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“) popřípadě dopis osobně donést do sídla společnosti, pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu (pokud žádáte o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uveďte svou adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu,
 • zboží je nutné doručit na adresu Dittrichova 5, 120 00 Praha 2, KANOPA,s.r.o. Do adresáta prosíme uvést Reklamace KANOPA. spolu s poznačeným číslem objednávky a datem nákupu. Zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu (ve folii), nerozbalené, bez známek použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit; zboží je také možné osobně donést na sídlo odkud bude vráceno na adresu internetového obchodu,
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze za zboží nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na kupujícím uvedený bankovní účet či složenkou na kupujícím uvedenou adresu, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží,
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek nebude kupující moci akceptovat odstoupení v náhradní lhůtě od smlouvy (15 – 21 dní) poskytnuté ze strany prodejce a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech:

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.

Prodávající si vymezuje právo na odstoupení:

V případě, že cena zboží nabízeného na e-shopu je velmi rozdílná od běžné prodejní ceny tohoto zboží, nebo pokud došlo při přeceňování ceny zboží k očividné chybě (tímto se myslí více jak 40% rozdíl ceny od běžné na trhu) má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Dále si v následující případech vyhrazuje prodávající zrušit objednávku: 

 • pokud se již objednané zboží nevyrábí nebo nedodává
 • je dlouhodobě nedostupné
 • jednalo se výprodejové zboží, nebo zboží anoncované v rámci cenové akce do vyprodání zásob a došlo k vyprodání těchto zásob za akční ceny

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena stejným způsobem, jakým částku zaplatil, a to bez zbytečného odkladu v nejbližším možném termínu.

     6. Cena a dodací termín u předobjednávky

Stejně jako u data, cena zboží je do vydání orientační. V drtivé většině případů se cena během doby předprodeje/rezervace nemění, ale prodejce si vyhrazuje, že pokud ke změně přesto dojde, že včas zákazníka informuje a ten má při změně ceny možnost kdykoliv předobjednávku zrušit, pokud by mu změna ceny nevyhovovala.

     7. Platební podmínky a vlastnické právo

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem
 • transakcí platební / kreditní kartou
 • Dobírkou

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

      8. Dodací podmínky

Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:

 • zasláním prostřednictím přepravních služeb Zásilkovna.cz
  • doručením na výdejní místo
  • doručením na adresu
 • osobně v případě osobního vyzvednutí zboží zakoupeného v e-shopu na adrese pražského studia (Dittrichova 5, 120 00 Praha 2, KANOPA, s.r.o.).

Cena za dopravu je:

         Osobně – zdarma

         Zásilkovna – výdejní místo, platba předem  – 59,00 Kč

         Doručení na adresu, platba předem     – 79,00 Kč

         Zásilkovna – výdejní místo, dobírka    – 89,00 Kč

         Doručení na adresu, dobírka       – 109,00 Kč

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu info@kanopa.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

     9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

     10. Otevírací doba

Objednávky prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kanopa.cz je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech. Vyzvednutí objednávek na adrese studia je možné téměř kdykoliv přes den, ale vždy po předchozí domluvě.

Pracovní doba e-shopu je – pracovní dny od 8:00 – 17:00 hod.

     11. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).

     12. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze vydavateli.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

     13. Evidování tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

     14. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13.07.2022

Go To Top